AKCJA DYPLOMOWA
II POWSTANIE ŚLĄSKIE

II POWSTANIE ŚLĄSKIE

KU CHWALE TYM, KTÓRZY PRZELEWAJĄC WŁASNĄ KREW W WALKACH O POWRÓT GÓRNEGO ŚLĄSKA DO MACIERZY, NIE WAHALI SIĘ ZŁOŻYĆ W OFIERZE SWEGO ŻYCIA.

Krótkofalarska akcja dyplomowa „II Powstanie Śląskie”, organizowana jest dla upamiętnienia i propagowania najistotniejszych zagadnień i wydarzeń związanych z Powstaniami Śląskimi. II powstanie pod wodzą Alfonsa Zgrzebnioka wymierzone było w niemiecką dominację we władzach administracyjnych prowincji i zapewnienia bezpieczeństwa ludności polskojęzycznej. Wybuchło po licznych aktach terroru ze strony niemieckiej. Powstanie objęło swym zasięgiem cały obszar okręgu przemysłowego oraz części powiatu rybnickiego.

Komisja Międzysojusznicza zażądała wstrzymania walk, lecz Zgrzebniokowi udało się uzyskać dostęp Polaków do tymczasowej administracji, likwidację znienawidzonej przez Polaków niemieckiej policji SIPO oraz udział w nowych organach bezpieczeństwa. W ten sposób cele powstania zostały osiągnięte, zaś Polacy uzyskali znacznie lepsze warunki do kampanii przed plebiscytem.

W celu upamiętnienia tych historycznych wydarzeń, z inicjatywy Śląskiego Oddziału Terenowego PZK w Katowicach, przy współudziale Rybnickiego Oddziału Terenowego PZK w Pszowie, Klubów Ligi Obrony Kraju SP9KDU w Tarnowskich Górach oraz SP9KJM w Siemianowicach Śląskich organizowana jest od 15 sierpnia (00:00 UTC) do 15 września 2020 r. (23:59 UTC) krótkofalarska akcja dyplomowa pod nazwą: „II Powstanie Śląskie”.

Więcej informacji o Powstaniu można znaleźć tutaj.

THE SECOND SILESIAN UPRISING

FOR THOSE WHO SACRIFICED THEIR LIVES FIGHTING GERMAN OCCUPATION, TO FREE AND RETURN UPPER SILESIA TO POLAND.

The Amateur Radio Award Activity "Second Silesian Uprising" is organized to commemorate and propagating the most important issues and events related to the Silesian Uprising. The second uprising led by Alfons Zgrzebniok aimed at the German domination of the provincial administrative authorities and ensuring the safety of the Polish-speaking population. It exploded after numerous acts of terror on the German side. The uprising covered the whole area of ​​the industrial district and part of the Rybnik county.

The Inter-Allied Commission demanded to stop the fighting, but Zgrzebniok managed to obtain it Poles' access to interim administration, liquidation of German hated by Poles SIPO police and participation in new security bodies. In this way the goals of the uprising remained achieved, and the Poles obtained much better conditions for the campaign before the plebiscite.

To commemorate the historical events, the Silesian PZK Branch in Katowice, with the participation of the Rybnik PZK Branch in Pszów, SP9KDU LOK Club in Tarnowskie Góry and SP9KJM LOK Club in Siemianowice Śląskie have organised this Award Activity of “The Second Silesian Uprising 1920” taking place from 15.08.2020 to 15.09.2020 (UTC).

More information about the Uprising can be found tutaj (Polish, English, German).