AKCJA DYPLOMOWA
I POWSTANIE ŚLĄSKIE

pierwsze powstanie śląskie

KU CHWALE TYM, KTÓRZY PRZELEWAJĄC WŁASNĄ KREW W WALKACH O POWRÓT GÓRNEGO ŚLĄSKA DO MACIERZY, NIE WAHALI SIĘ ZŁOŻYĆ W OFIERZE SWEGO ŻYCIA.

Krótkofalarska akcja dyplomowa „I Powstanie Śląskie”, nawiązuje do ustanowionego przez Sejm RP Roku Powstań Śląskich, a przez Sejmik Województwa Śląskiego - Roku Stulecia Wybuchu I Powstania Śląskiego, i ma na celu propagowanie najistotniejszych zagadnień i wydarzeń związanych z Powstaniami Śląskimi.

W tym roku mija 100 lat od wybuchu I Powstania Śląskiego. Powstanie to, pod wodzą Alfonsa Zgrzebnioka, wybuchło samorzutnie 16 sierpnia 1919 r. w związku z aresztowaniem śląskich przywódców Polskiej Organizacji Wojskowej i niezadowoleniem ludności polskiej z terroru i represji niemieckich. Bezpośrednią przyczyną wybuchu powstania była masakra górników z kopalni "Mysłowice", którzy domagali się zaległych wypłat. Kiedy 15 sierpnia 1919 r. tłum wtargnął przez bramę, niemieckie wojsko otworzyło ogień. Zginęło wtedy siedmiu górników, dwie kobiety i trzynastoletni chłopiec. Powstanie objęło głównie ówczesne powiaty: pszczyński i rybnicki oraz część okręgu przemysłowego. Powstanie stłumione zostało przez Niemców do 26 sierpnia 1919 r. Rząd Polski, który był zaangażowany militarnie w wojnę polsko-bolszewicką, nie mógł wesprzeć tego powstania. Nie przygotowane organizacyjnie powstanie nie zakończyło się sukcesem , zwróciło jednak uwagę międzynarodowej społeczności na sprawę Śląska. Pod jej naciskiem Niemcy ogłosili amnestię dla uczestników powstania.

W celu upamiętnienia tych historycznych wydarzeń, z inicjatywy Śląskiego Oddziału Terenowego PZK w Katowicach, przy współudziale Rybnickiego Oddziału Terenowego PZK w Pszowie, Klubu Ligi Obrony Kraju SP9KDU w Tarnowskich Górach, HKŁ Śląskiej Chorągwi Związku Harcerstwa Polskiego - SP9ZHP oraz Harcerskiego Klubu Łączności SP9ZHR organizowana jest od 15 sierpnia (00:00 UTC) do 15 września 2019 r. (23:59 UTC) krótkofalarska akcja dyplomowa pod nazwą: „Pierwsze Powstanie Śląskie”

Więcej informacji o Powstaniu można znaleźć tutaj.

first silesian uprising

FOR THOSE WHO SACRIFICED THEIR LIVES FIGHTING GERMAN OCCUPATION, TO FREE AND RETURN UPPER SILESIA TO POLAND.

"First Silesian Uprising" ham radio special event refers to the Year of Silesian Uprising declared by the Sejm, and the Year of the Centenary of the First Silesian Uprising announced by the Silesian Voivodeship council. This event aims to promote the most important issues and events related to that silesian uprisings.

This year marks the 100th anniversary of the outbreak of the First Silesian Uprising. The uprising, under the command of Alfons Zgrzebniok, spontaneously started on August 16, 1919 in connection with the arrest of the Silesian leaders, members of Polish Military Organization and dissatisfaction of Polish population with German terror and repressions. The direct cause of the uprising was the massacre of miners from the "Mysłowice" mine, who demanded overdue salary payments. When, on August 15, 1919, the miners advanced through the mine's gate, the German soldiers opened fire. Seven miners, two women and a thirteen year old boy were killed then. The uprising covered mainly the county of Pszczyna and Rybnik as well as part of the industrial districts of Silesia. The uprising was suppressed by the Germans until August 26, 1919. The Polish government, which was involved militarily in the Polish-Bolshevik war, was not able to support militarily this uprising.The unorganized uprising was not successful, but it attracted the international community's attention to the matter of Silesia region. Under international pressure, the Germans announced an amnesty for the uprising' participants.

To commemorate this historical event, at the initiative of the Silesian Field Branch of PZK in Katowice, in cooperation with the PZK Regional Branch in Pszów, National Defence League Club (SP9KDU) in Tarnowskie Góry, HKŁ Śląska Chorągiew Polish Scouting Association (SP9ZHP) and Scouting Club (SP9ZHR) will conduct a Ham-radio competition called: "First Silesian Uprising" starting August 15, 2019 (00:00 UTC) and ending September 15, 2019 (23:59 UTC).

More information about the Uprising can be found tutaj (Polish, English, German).